Kjøpsbetingelser

Generelt

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Garant Home. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Garant Home så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Reservering av varer forutsetter at ordren er 100% betalt til forfall. Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Slik lagring er begrenset til 4 uker.

ALLE OPPGITTE LEVERINGSTIDER ER VEILEDENDE, og kan avvike.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Garant Home, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Frakt

Ved levering til adresse, menes til gateplan. Det er ikke inkludert innbæring til bolig. Når varene mottas må de kontrolleres for skader, og evt. skader må påføres sjåførens fraktbrev. Synlige fraktskader som ikke er notert på fraktbrev, vil ikke erstattes.

Produktkontroll

Før montering må kunden selv kontrollere produktet. Dersom produktet blir montert med synlige feil, bortfaller reklamasjonsretten.

Reklamasjon (kontakt nærmeste butikk)

Før feil meldes til Garant Home, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Garant Home har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Garant Home slik at Garant Home kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Garant Home melding straks etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Garant Home skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Garant Home, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Garant Home, dekker ikke Garant Home disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Retur

Kun lagervarer blir tatt i retur (ikke bestillingsvarer, tilbudsvarer eller partivarer). Retur må gjennomføres innen 30 dager etter at varene er mottatt. Pakker skal returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Alle pakker som returneres skal være uåpnet. Ved retur der det ikke er produktfeil, blir det trukket 20% i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden.

Ekstraordinære forhold

Garant Home er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Garant Home godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Garant Home sin kontroll, og som Garant Home ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Garant Home er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Garant Homes side.

Salgspant / betalingsvilkår

Garant Home har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer. 

Endring i vilkårene

Garant Home forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Garant Home forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Garant Home fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

top